top of page

Հայկական աստրո տուրիզմ:

Updated: Sep 23, 2021

02.06.2021 Բյուրականի աստղադիտարանի կայքէջում տեղադրված է հայկական աստրո տուրիզմի քարտեզը, որտեղ ներկայացված են Հայաստանի աստղագիտական զբոսաշրջության խոշոր կենտրոնները:


https://combao.bao.am/AllIssues/2020/133-139.pdf7 views0 comments
bottom of page